Teisės aktai

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas

Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

Dėl Inventorizacijos tvarkos patvirtinimo

Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimo

Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo

Dėl Lietuvos higienos normos HN 124:2009 “Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo

Dėl Socialinės globos įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo

Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo

Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo

Dėl Bendruomeninių vaikų globos namų veiklos aprašo patvirtinimo

Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų ir socialinių paslaugų įstaigų vadovų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje

Kokybės politika

Darbo laikas

Administracija:

MŪSŲ LANKSTINUKAS

Noriu augti tarp jūsų

Skip to content