VILNIAUS ŽOLYNO VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS  NAMŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

 

Informavimas – Darbuotojai vaikui ir jo artimiesiems teikia informaciją apie socialinės globos ir kitas paslaugas vaikų socialinės globos namuose, savivaldybėse teikiamą nemokamą teisinę, socialinę pagalbą, paramą ir kitais klausimais. Sudaromos sąlygos vaikui gauti reikiamą informaciją iš kitų institucijų (apie švietimą, profesinį pasirengimą, įdarbinimą, ir kt.) Užtikrinamas informacijos apie vaiką konfidencialumas.

Konsultavimas –Sudaromos sąlygos konsultuotis su vaikų socialinės globos namų ir kitų institucijų specialistais, gauti reikiamą informaciją. Supažindinama su vaikų globos vidaus tvarkos  taisyklėmis, pareigomis ir teisėmis. Iškilus problemai, kartu su vaiku ieškoma veiksmingų sprendimo būdų kiek leidžia darbuotojo kompetencijos.

Tarpininkavimas ir atstovavimas – Suteikiama pagalba vaikui sprendžiant įvairias vaiko problemas (teisines, sveikatos, buitines, socialines, tvarkant asmens dokumentus, mokant mokesčius), jo turto administravimo problemas reikalingose institucijose. Atstovaujama vaikui, ginant jo teisėtus interesus, kai teismo sprendimu globos namai yra vaiko globėjas ir/ar turto administratorius. 

Apgyvendinimas – Vaikui suteikiamas gyvenamasis plotas, apgyvendinant 2 vietų kambariuose, derinant kambaryje gyvenančiųjų interesus bei poreikius. 

Aprūpinimas drabužiais, avalyne – Aprūpinama drabužiais, avalyne, patalyne, įranga ir  priemonėmis specialiems poreikiams tenkinti. Vaikai patys, padedant socialiniams darbuotojams rūpinasi drabužių, avalynės pirkimu. Kartu su šeimynos darbuotojais perka šeimynai reikalingas prekes.

Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas – Paslaugų teikimas, kuriomis siekiama ugdyti ir palaikyti (motyvuoti) kuo didesnį savarankiškumą: teikiama pagalba tvarkant asmenines pinigines lėšas, planuojant, apsiperkant, atliekant įvairias asmeniniame ar visuomeniniame gyvenime reikalingas funkcijas (atliekant asmeninės higienos, savitvarkos (namų ruošos), buitinius darbus bei bendraujant ir pan.). 

Darbinių įgūdžių ugdymas (užimtumas) – Darbinė veikla organizuojama individualiai ir šeimynose. Vaikų darbiniai įgūdžiai ugdomi kasdieninėje savitvarkos ir tikslinėse veiklose. Sudaroma galimybė pasirinkti siūlomas veiklas pagal pomėgius: darbelių, rankdarbių, gėlių priežiūros, patalpų, aplinkos tvarkymo bei kt.

Laisvalaikio ir užimtumo organizavimas – Sudarytos sąlygos vaikų saviraiškai, parenkant jų poreikiams ir pomėgiams atitinkančias ugdymo įstaigas. Vyksta įvairūs  laisvalaikio    renginiai:  susitikimai su įdomiais žmonėmis,  švenčiami gimtadieniai ir pan.  Organizuojama kultūrinė veikla: valstybinių, tradicinių, švenčių šventimas. Organizuojamos pažintinės kelionės, išvykos į koncertus, teatrus, parodas, sportinius renginius, šventes visuomenėje ir kt.  Sudarytos sąlygos vaikams dalyvauti bendruomenės gyvenime per įvairią veiklą. 

Asmeninės higienos paslaugų organizavimas – Globos namuose teikiamos asmens higienos paslaugos: vaiko aprūpinimo individualiomis higienos priemonėmis, skalbimo mašinomis ir kita įranga. Vaikai savarankiškai naudojasi skalbimo mašinomis, džiovyklėmis, dušu, vonia ir kt. 

Maitinimas – Organizuojant maitinimą, atsižvelgiama į galiojančią higienos normą ir teisės aktus. Kartu su vaikais šeimynose nusprendžiama kokius produktus pirks, sudaromas meniu. Vaikai dalyvauja maisto produktų pirkime ir maisto gaminime. Esant reikalui, atsižvelgiant į medikų rekomendacijas, organizuojama speciali, dietinė mityba ir keičiamas maitinimo ritmas. Vaikams sudaromos sąlygos pasigaminti maisto savo poreikiams.

Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas – Organizuojama vaikų psichinės ir fizinės sveikatos priežiūra, medicininis sveikatos patikrinimas. Aprūpinama  medikamentais, esant poreikiui slaugos priemonėmis. Esant reikalui, vaikai hospitalizuojami, organizuojamas sanatorinis gydymas. Vykdoma traumų ir nelaimingų atsitikimų, ligų prevencija. Stebima vaikų gyvenamoji aplinka ir vaikų gyvenimo sąlygos.

Socialinis darbas, bendravimas – Socialinis darbas vaikams organizuojamas pagal individualius socialinės globos planus, kuriuos rengia tiesiogiai su vaiku dirbantys specialistai. Vaikas  skatinamas  turėti asmeninį patikėtinį (savąjį asmenį). Bendradarbiaujama su valstybės ir savivaldybės įstaigomis ir institucijomis, sprendžiant socialinės globos organizavimo ir teikimo, globėjų (rūpintojų) paieškos bei įvaikinimo klausimus. Padedama (skatinama) įvairiomis formomis pagarbiai bendrauti su artimaisiais su kitais bendruomenės nariais. Pagrindiniai bendravimo    partneriai -socialiniai   darbuotojai ir jų padėjėjai.

Transporto paslaugų organizavimas – Vaikai yra aprūpinti vilniečio kortelėmis, kurios periodiškai yra pildomos. Šeimynos turi galimybę naudotis pavežėjimo paslauga arba, esant reikalui gauti vairuotojo arba kitų administracijos darbuotojų pagalbą.

Ugdymo paslaugų organizavimas – Organizuojant vaikų ugdymą pagal amžių, sudarytos sąlygos ikimokyklinio, priešmokyklinio  amžiaus vaikų ugdymui. Sudarytos sąlygos mokyklinio amžiaus vaikams mokytis bendrojo lavinimo mokyklose. Sudarytos galimybes gauti neformalaus ugdymo paslaugas miesto įstaigose. Sudarytos sąlygos nepilnamečiams, baigusiems pagrindinę mokyklą, tęsti mokslus profesinėse mokyklose.

Kitos paslaugos, reikalingos pagal asmens savarankiškumo lygį ir poreikius – Organizuojama psichologinė pagalba – siekiama padėti spręsti globotinių psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaujant su pačiu vaiku, su globos namų darbuotojais, globėjais. Vykdomas vaikų globos namų bendruomenės švietimas aktualiais vaiko psichologijos, amžiaus tarpsnių, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais. Vaikai patys dalyvauja savo gyvenimo kokybės gerinimo procese. Vaikai ir darbuotojai  analizuoja teikiamų socialinių paslaugų kokybę, išsako savo nuomonę, teikia siūlymus, organizuoja įvairias veiklas, padedančias gerinti vaikų socialinius įgūdžius. 

Palydėjimo paslauga – visuma tarpusavyje susijusių paslaugų ir (ar) priemonių, kurios teikiamos, siekiant padėti jaunuoliams prisitaikyti prie socialinės aplinkos, ugdyti jų gebėjimus spręsti kylančias socialines ir kitas problemas, t. y. palengvinti jaunuolių socialinę integraciją bendruomenėje.

Kokybės politika

Darbo laikas

Administracija:

MŪSŲ LANKSTINUKAS

Noriu augti tarp jūsų

Skip to content