NUOSTATAI

PATVIRTINTA Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m.   balandžio 10  d. sprendimu Nr. I-2034  

 

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS

VILNIAUS ŽOLYNO VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 
 1. Biudžetinės įstaigos Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namų nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namų (toliau – įstaiga) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, veiklos teisinį pagrindą, veiklos tikslą, sritį, uždavinius, funkcijas, teises, pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir veiklos priežiūrą, įstaigos likvidavimą, reorganizavimą ir pertvarkymą, taip pat informacijos viešo paskelbimo tvarką.
 2. Įstaigos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 3. Įstaiga yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke.
 4. Įstaigos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais teisės aktais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.
 5. Įstaigos veikos laikotarpis neribotas.
 6. Įstaigos finansiniai metai yra sausio 1 d.–gruodžio 31 d.
 

II SKYRIUS

ĮSTAIGOS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA

IR JOS KOMPETENCIJA

 
 1. Įstaigos savininkė yra Vilniaus miesto savivaldybė, kodas 111109233, Konstitucijos pr. 3, Vilnius. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Vilniaus miesto savivaldybės taryba.
 2. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija:
8.1. tvirtina įstaigos nuostatus; 8.2. skiria Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšas įstaigai išlaikyti; 8.3. kontroliuoja įstaigos lėšų apskaitą ir panaudojimą; 8.4. priima sprendimą dėl įstaigos buveinės pakeitimo; 8.5. priima sprendimą dėl įstaigos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo; 8.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus; 8.7. priima sprendimą dėl įstaigos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo; 8.8. tvirtina įstaigos veiklos planą, veiklos ataskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinį; 8.9. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir šiuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.  

III SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

 
 1. Įstaigos veiklos tikslai – užtikrinti globojamo (rūpinamo) vaiko globą (rūpybą), teikti vaikui bendruomenines socialinės globos paslaugas, nurodytas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ patvirtintame Socialinių paslaugų kataloge, atitinkančias individualius vaiko poreikius ir skatinančias vaiko savarankiškumą, visapusišką dalyvavimą bendruomenėje, socialinę įtrauktį bei sudaryti vaikui tinkamas sąlygas ir aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis, tobulėti ir pasiruošti savarankiškam gyvenimui visuomenėje.
 2. Įstaigos veiklos sritis – socialinių paslaugų teikimas.
 3. Įstaigos veiklos rūšis: kita stacionarinė globos veikla, kodas 87.90;
 4. Įstaiga vykdo šias funkcijas:
12.1. teikia trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugas vaikui nuo gimimo iki 18 metų, o jei vaikas mokosi pagal bendrojo lavinimo, profesinio ugdymo ar specialiųjų ugdymosi poreikių užtikrinimą garantuojančias programas, – iki jis baigs atitinkamą programą; 12.2. sudaro vaikui artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jo amžių, sveikatą ir brandą; 12.3. gina globojamo (rūpinamo) vaiko asmenines, turtines teises ir teisėtus interesus; 12.4. vertina individualius vaiko poreikius, sudaro ir įgyvendina individualius vaiko socialinės globos planus, vykdo vaiko laikinosios globos (rūpybos) planą; 12.5. ugdo vaiko gebėjimus, rūpinasi jo dvasiniu ir fiziniu ugdymu, skatina vaiko fizinę, psichinę bei socialinę brandą, ugdo pilietiškumą, dorinius, šeiminius, darbinius, socialinius, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius; 12.6. sudaro sąlygas vaiko saviraiškai, parenkant jo poreikius ir pomėgius atitinkančias ugdymo įstaigas; 12.7. bendradarbiauja su vaikų ugdymo ir mokymo įstaigomis vaiko mokymosi klausimais; 12.8. bendradarbiauja su vaiko tėvais bei kitais jo artimaisiais giminaičiais, siekdama atkurti ar palaikyti tarpusavio ryšius, sudarančius prielaidas vaikui grįžti į tėvų šeimą; 12.9. esant būtinybei, organizuoja vaiko su negalia specialųjį ugdymą; 12.10. teikia alternatyvias institucinei globai bendruomenines paslaugas; 12.11. teisės aktų nustatyta tvarka administruoja globotinių turtą, tvarko iš globojamo (rūpinamo) vaiko turto gaunamų pajamų ir išlaidų apskaitą.
 1. Įstaigos teikiamos socialinės paslaugos:
13.1. trumpalaikė socialinė globa, Socialinės paramos informacinės sistemos (toliau – SPIS) kodas 422; 13.2. ilgalaikė socialinė globa, SPIS kodas 432.  

IV SKYRIUS

ĮSTAIGOS VALDYMAS

 
 1. Įstaigos vadovas – direktorius yra vienasmenis įstaigos valdymo organas.
 2. Direktorių viešo konkurso būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ patvirtintu Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu ir Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašu, į pareigas skiria ir atleidžia iš jų Vilniaus miesto savivaldybės meras. Su konkursą laimėjusiu direktoriumi yra sudaroma darbo sutartis.
 3. Direktorius privalo turėti aukštąjį išsilavinimą ir nuolat tobulinti savo profesinę kompetenciją Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka.
 4. Direktoriaus pareigybės aprašymą tvirtina, viešą konkursą direktoriaus pareigoms eiti organizuoja, su konkursą laimėjusiu direktoriumi įstaigos vardu darbo sutartį sudaro ir ją nutraukia, darbo užmokestį nustato, skatina, į komandiruotes ir atostogų leidžia ir įgyvendina kitas su direktoriaus darbo santykiais susijusias funkcijas meras Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Kai teisės aktų nustatytais atvejais meras negali eiti pareigų, šias funkcijas įgyvendina mero pavaduotojas ar mero pareigas laikinai einantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys.
 5. Direktorius pareigas pradeda eiti nuo jo priėmimo į pareigas dienos. Su atleistu iš pareigų direktoriumi darbo sutartis nutraukiama.
   
 1. Įstaigos direktorius:
19.1. planuoja ir organizuoja įstaigos veiklą, kad būtų įgyvendinti įstaigos tikslai ir vykdomos nustatytos funkcijos; 19.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų; 19.3. atstovauja įstaigai valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose; 19.4. nustatyta tvarka priima ir atleidžia įstaigos darbuotojus, kontroliuoja jų atliekamų užduočių vykdymą, juos skatina ir taiko atsakomybę už darbo pareigų pažeidimus; 19.5. suderinęs su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamentu (toliau – departamentas) ir šio departamento Socialinės paramos skyriumi, tvirtina įstaigos struktūrą ir pareigybių sąrašus; 19.6. derina su departamentu einamųjų metų biudžeto programų sąmatas, nustatyta tvarka teikia tvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybai veiklos planą, veiklos ataskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinius; 19.7. tvirtina įstaigos vidaus tvarkos taisykles, individualius vaikų socialinės globos planus; 19.8. užtikrina racionalų ir taupų lėšų, turto ir žmogiškųjų išteklių naudojimą, atsako už visą įstaigos veiklą; 19.9. atsako už tinkamą socialinio darbo veiklos organizavimą ir vaikų teisių bei teisėtų interesų apsaugą; 19.10. darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Vilniaus miesto savivaldybės institucijų sprendimais ir savo pareigybės aprašymu; 19.11. įgyvendina kitas teisės aktuose ir šiuose nuostatuose nustatytas teises ir vykdo pareigas.  

V SKYRIUS

ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS

 
 1. Įstaiga turi šias teises:
20.1. naudoti ir valdyti įsigytą ir patikėjimo teise perduotą turtą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 20.2. pirkti ir kitaip įsigyti įstaigos veiklai reikalingą turtą, juo disponuoti, sudaryti sandorius; 20.3. gauti paramą ir ją paskirstyti įstaigoje globojamiems (rūpinamiems) vaikams; 20.4. organizuoti savanorių veiklą; 20.5. organizuoti studentų praktikos atlikimą įstaigoje;
 • vykdyti ir dalyvauti programose bei projektuose socialinės paramos srityje;
 • organizuoti įstaigos darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą;
 • teikti Vilniaus miesto savivaldybei pasiūlymus dėl vaiko teisių apsaugos, vaikų globos (rūpybos), įvaikinimo ir socialinių bei ugdymo paslaugų teikimo;
 • skleisti socialinio darbo gerąją patirtį, pagal savo kompetenciją organizuoti neformalųjį švietimą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka gauti veiklai vykdyti reikalingus dokumentus ir informaciją;
              20.11. bendradarbiauti su valstybinėmis, savivaldybių ir nevalstybinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis, teikiančiomis socialines paslaugas, paramą ar labdarą;               20.12. atstovauti ir ginti globojamo (rūpinamo) vaiko interesus Lietuvos Respublikos teismuose ir kitose valstybės bei savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;               20.13. įgyvendinti kitas teisės aktuose nustatytas teises.
 1. Įstaigos pareigos yra šios:
21.1. racionaliai naudoti biudžeto asignavimus pagal patvirtintas programų sąmatas šiuose nuostatuose numatytai veiklai vykdyti; 21.2. užtikrinti materialiojo turto saugumą ir tinkamą priežiūrą; 21.3. užtikrinti saugias darbo sąlygas; 21.4. užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę; 21.5. nustatyta tvarka teikti veiklos planus ir ataskaitas bei garantuoti jų teisingumą; 21.6. vaikų globą organizuoti laikantis Socialinės globos normų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 ,,Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“; 21.7. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.
 1. Įstaigai draudžiama būti kitų juridinių asmenų dalyve, išskyrus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme numatytą teisę jungtis į asociacijas, steigti atstovybes ir užtikrinti kitų asmenų prievolių vykdymą.
 

VI SKYRIUS

ĮSTAIGOS FINANSAVIMAS IR AUDITAS

 
 1. Įstaigos lėšų šaltiniai yra šie:
23.1. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto asignavimai; 23.2. kitos teisėtai gautos lėšos.
 1. Įstaigos lėšos gaunamos ir naudojamos pagal asignavimų valdytojo patvirtintas programų sąmatas ir laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytos tvarkos.
 2. Įstaigos gaunamos globojamo (rūpinamo) vaiko lėšos pervedamos į asmeninę vaiko sąskaitą banke.
 3. Įstaigos valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.
 4. Įstaigos veiklos ir išorės finansinį auditą atlieka Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.
 5. Įstaigos vidaus auditą, vadovaudamasis teisės aktais, atlieka Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.
 6. Įstaigos finansinės veiklos kontrolę vykdo savininkė ir kitos institucijos ar įstaigos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 7. Įstaigos veiklos priežiūrą atlieka savininkė.
 

VII SKYRIUS

NUOSTATŲ KEITIMO TVARKA

 
 1. Įstaigos nuostatus tvirtina ir keičia Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Nuostatų keitimo iniciatyvos teisę turi įstaigos direktorius ir savininkė.
 

VIII SKYRIUS

REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS

 
 1. Įstaiga reorganizuojama, pertvarkoma ar likviduojama įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Įstaiga negali būti pertvarkoma į kitos formos juridinį asmenį, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
 

IX SKYRIUS

VIEŠŲ PRANEŠIMŲ SKELBIMAS

 
 1. Vieši pranešimai skelbiami Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Informacija visuomenei teikiama įstaigos interneto svetainėje www.zolyno.lt.
  _________________________  

Kokybės politika

Darbo laikas

Administracija:

MŪSŲ LANKSTINUKAS

Noriu augti tarp jūsų

Skip to content