VADOVO METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS

DIREKTORĖS IEVOS NORKIENĖS 2023 m. VEIKLOS UŽDUOTYS

Einamųjų metų užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vertinantysis asmuo vertins, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

2.1. Užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą

2.1.1. Įgyvendintos priemonės įstaigos teikiamų paslaugų kokybei gerinti.

 

2.1.2. Įgyvendintos priemonės tobulinant palydimosios globos teikimą.

 

1.         Atliktas 3 metų veiklos rezultatų palyginimas, parengtos išvados.

 

2.         Įgyvendintos ne mažiau, kaip 2 paslaugų teikimo tobulinimo priemonės.

3. Inicijuotos bei įgyvendintos ne mažiau, kaip 2 priemonės neigiamo pobūdžio įvykių prevencijai.

 

4. Supažindinant su paslaugų teikimo rezultatais, organizuoti ne mažiau, kaip 5 susirinkimai (paslaugų gavėjams, darbuotojams ir suinteresuotoms šalims).

 

5. Iki 2023 m. vasario 2 d. atliktas atitikties socialinės globos normoms įsivertinimas.

 

6. Parengtas palydimosios globos paslaugos teikimo aprašas.

 

7. Tobulinant teikiamų palydimosios globos  paslaugų kokybę, taikoma ne mažiau, kaip viena nauja priemonė.

2.2. Stiprinti įstaigos žmogiškuosius išteklius

2.2.1. Gerintos darbuotojų darbo sąlygos.

 

2.2.2. Tobulintos asmeninės bendrosios ir vadovavimo sričių kompetencijos.

1. Iki 2023 m. lapkričio 31 d. atliktas Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namų darbuotojų profesinės rizikos vertinimas.

 

2.  Įgyvendinti ne mažiau, kaip du darbuotojų pasiūlymai gerinant darbuotojų darbo sąlygas.

 

3. Įrengta darbo vieta psichologui.

 

4. Dalyvauta darbo grupėje, kuriant individualios priežiūros darbuotojo profesinės kompetencijos tobulinimo programą.

 

5. Po dalyvavimo kvalifikacijos kėlimo mokymuose, darbe bus naudojami ne mažiau, kaip 2 nauji metodai.

 

6. Įgyvendinta ne mažiau, kaip 1 priemonė, pritaikant seminarų, konferencijų metu įgytas žinias.

 

7. Įgyvendinta ne mažiau, kaip viena priemonė komandų stiprinimui.

 

2.3. Efektyvinti įstaigos veiklą

2.3.1. Tobulinti įstaigos vidaus procesai.

 

2.3.2. Įgyvendintos priemonės įstaigos efektyvumui didinti.

1. Iki 2023 m. lapkričio 30 d. peržiūrėtas Šeimynų, gyvenančių bendruomenėje darbo tvarkos ir jų administravimo reglamentas.

 

2. Iki 2023 m. gruodžio 1 d. organizuoti Darbo tarybos rinkimai.

 

3. Iki 2023 m. gruodžio 31 d. peržiūrėtas rizikos priemonių planas.

 

4. Įgyvendinta ne mažiau, kaip 1 priemonė įstaigos vidaus procesams tobulinti.

 

5. Paramos lėšomis finansuota ne mažiau kaip 3 priemonės paslaugų gavėjų poreikiams tenkinti.

 

6. Įgyvendinta ne mažiau kaip 1 priemonė įstaigos efektyvumui didinti.

 

 

Kokybės politika

VADOVO METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS

Darbo laikas

Administracija:

MŪSŲ LANKSTINUKAS

Noriu augti tarp jūsų

Skip to content