VADOVO METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS

DIREKTORĖS IEVOS NORKIENĖS 2024 m. VEIKLOS UŽDUOTYS

Einamųjų metų užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaujantis tiesioginis vadovas priimantis ar jo įgaliotas asmuo vertina, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

1. Užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą.

1.1. Įgyvendintos priemonės įstaigos teikiamų paslaugų kokybei gerinti.

1.2. Įgyvendintos priemonės tobulinant įstaigos darbuotojų ir globotinių įsitraukimo  į sprendimų priėmimo procesą.

1. Iki 2024 m. kovo 31 d. atliktas veiklos efektyvumo, požiūrių, rezultatų ir veiklos palyginimas su dviem tos pačios srities įstaigomis.

1.         Iki 2024 m. vasario 2 d. atliktas atitikties socialinės globos normoms įsivertinimas.

2.         Vertinant paslaugų kokybę, iki 2024 m. lapkričio 30 d. atlikta paslaugų gavėjų ir darbuotojų apklausa.

3.         Dalyvauta projekte, siekiant pakartotinio EQUASS Assurance kokybės sertifikato, pasiruošta išoriniam auditui.

4.         Supažindinant su paslaugų teikimo rezultatais, organizuotas neformalus susitikimas su suinteresuotomis šalimis.

5.         Įgyvendintos ne mažiau, kaip 2 paslaugų teikimo tobulinimo priemonės.

7. Įgyvendinti ne mažiau, kaip du darbuotojų/globotinių pasiūlymai sudarant 2025 m. veiklos planą.

8. Tobulinant teikiamų palydimosios globos  paslaugų kokybę, taikoma ne mažiau, kaip viena nauja priemonė.

2. Stiprinti įstaigos žmogiškuosius išteklius.

2.1. Buvo skatinama socialinių paslaugų srities darbuotojų lyderystė užtikrintas grįžtamasis ryšys.

2.2. Tobulintos asmeninės bendrosios ir vadovavimo sričių kompetencijos.

1. Įgyvendinta ne mažiau, kaip viena priemonė psichosocialinės rizikos mažinimui.

2.  Įgyvendinti ne mažiau, kaip du darbuotojų pasiūlymai tobulinant vidaus procesus.

4. Po dalyvavimo kvalifikacijos kėlimo mokymuose, darbe bus naudojami ne mažiau, kaip 2 nauji metodai.

5. Įgyvendinta ne mažiau, kaip 1 priemonė, pritaikant seminarų, konferencijų metu įgytas žinias.

6. Įgyvendinta ne mažiau, kaip viena priemonė komandų stiprinimui.

3. Efektyvinti įstaigos veiklą.

3.1. Tobulinti įstaigos vidaus procesai.

3.2. Įgyvendintos priemonės įstaigos efektyvumui didinti.

2.3.3. Įgyvendintos Ekstremalios situacijos prevencinės priemonės.

1.  Atliktas 6 bendruomeninių namų metinis psichosocialinės rizikos vertinimas.

2.   Peržiūrėti ne mažiau, kaip 3 vidaus dokumentai.

3.   Iki 2024 m. gruodžio 31 d. atliktas rizikos vertinimas, pateiktos išvados.

4. Įgyvendinta ne mažiau, kaip 1 priemonė įstaigos vidaus procesams tobulinti.

5. Paramos lėšomis finansuota ne mažiau kaip 3 priemonės paslaugų gavėjų poreikiams tenkinti.

6. Įgyvendinta ne mažiau kaip 1 priemonė įstaigos efektyvumui didinti.

7. Patvirtintas civilinio mobilizacinio personalo sąrašas, pasikeitus darbuotojams, sąrašas patikslintas.

8. Įgyvendintos ne mažiau, kaip 2 priemonės stiprinti įstaigos parengtį.

Kokybės politika

VADOVO METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS

Darbo laikas

Administracija:

MŪSŲ LANKSTINUKAS

Noriu augti tarp jūsų

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skip to content